Home Entertainment Mambo Dhuterere released his 4th album on Monday titled, “Zvino Dzimba Ngoni”.

Mambo Dhuterere released his 4th album on Monday titled, “Zvino Dzimba Ngoni”.

261
0
“Zvino Dzimba Ngoni”. Dhuterere

Popular Gospel musician Mambo Dhuterere (real name Darlington Mutseta), released his fourth album on Monday titled, “Zvino Dzimba Ngoni”. Dhuterere said his latest offering proves to his critics that he is not a fly-by-night musician or a one-hit-wonder.

Mambo Dhuterere – Kubata Basa

Ahihi ndinorwirwa, neNgoni dza Emanuwero, rwendo rwuno ndapihwa simba, rekurova mhandu nhongonya. Vandikandire matombo munzira, ndomanhonga ndovaka imba. Vatumire zvishiri kumba, ndozviteya ndovesa moto. Hakunai aneSimba kunyangwe remugungwa ringa kunda Ngoni. Deketai mumutse kunyangwe ari Shaka Zulu nengoni modzva. Manuwere ati ndinorwirwa nana maikoro handimbovatya. Ndavaona neNgoni kuhope panga ndirere Ende varoyi vaputsira gate pane mharadzano. Vataswa mapere vasimudze mhepo ndigotetereka. Ndigotetereka ne nyika ndigoita chadzimira. Asi Manuwere adzika nengoni dzinoriritira. Dzinoriritira Mwari vane Ngoni dzinoriritira. Vanofunga kuti ndinovhundutswa ne bere. Asi ndava vhurira magwaro bhuku kuna Danyero. Kunge Danyero nyangwe dzive shumba ndinokurira. Ndinokurira nedenga rine Ngoni dzinoriritira. Dzinoriritira Mwari vane Ngoni dzinoriritira. Rega ndiva tende Mwari vandibvisa kune guruvaa. Ndaiva chiseko asi nhasi ndodya nana Mambo. Nana Mambo vambondiseka vaya varipii. Ndisimudze tafura ndonoigadza pamberi pavo. Ndoridza hwamanda ndoti chimbo pfuurai nekunoo. Ndaifidza makwai asi nhasi ndave Mambo. Musavhunduka mkoma ehe ndini Josefa. Hupenyu imhindu pindu kune Ngoni dzinokomborera. Dzinokomborera Mwari vane Ngoni dzinokomborera. Maiti ndinosvika kufa ndichidya nhoko here, Zvamaiswera muchitandara nekutambura kwangu. Ini ndichitatarika maingondiringa moti ndoonda. Mufunge ndaizama ndikakundika monditi nyope. Hezvo ndosevawo mava kuhumana ndava nechikwambo. Kana riri godo rwendo rwuno muchadzipwa mukafa. Nekuti Manuwero adzika ne Ngoni ndigodya rifa. Ndaiti ndikavafonerawo vaisambo dairaa. Nhasi vave kuti ndave kudada handifonere vanhu. Ndaiti ndikava mhoresawo vaisandidaira, vairinga divi sendati ndotengesa nyama ye bveni (gudo) ndaizo pota nemadziro wanike ndosvimha misodzi. Ndoti Mwari werugare kumba kwangu ndosvikawo mosvikawo rinhiko. Kuno nehurombo ndongozvipeta kunge zongororo. Ndikahwereketa unganzwa vototi ndatuka ambuya. Hurombo imhosva unopikira kunyangwe dzevamwe…. Asi ndinorwirwa ne Ngoni dza Emanuwere, rwendo rwuno ndapihwa simba, rekurova mhandu nhongonya vandikandire matombo munzira, ndomanhonga ndovaka imba, vatumire zvishiri kumba, ndozviteya ndovesa moto. Hakunai aneSimba kunyangwe remugungwa ringa kunda Ngoni, Deketai mumutse kunyangwe ari Shaka Zulu nengoni modzva, Manuwero ati ndinorwirwa nana maikoro handimbovatya

 

 

Mambo Dhuterere – Ndabvunza Manuere

 

Backing vocals :ini ndabvunza Emanuwere. Ndiregererei baba nekubvunzurudza kungodawo kuziva. Idi zvirimo zvizere mumagwaro kuti takasikwa na Ishe. Takasiikwa na Ishe ende takafanana Nashe. Asi Lucifer haana kusika here vakafanana nayewo. Nekuti kunevamwe vane moyo mikukutu kudarika dhimoni. Semukadzi wa herudhe varikutoda musoro wangu, ende ukaona vavhura muromo vavakutosvipa huturu Seenduru muMoyo kuvava, vanodarika huriri. Handina kufungira kuti vanoshanda ne dhimoni. Ini handinai kana kuziva kuti vane hunhu hwa dherira. Ndaiona kusekerera ndichiti zvimwe vanondifarira, Izvo sembwa hakuzi kuseka kuburitsa meno kuda kuruma. Kutoruma zvekubvarura bvarura zvekusvika pa bvupa.. Vaakandi baaya panodzimba moyo. Ende chava kutopora chironda vanodzokorora. Bhuku roti ndikanganwire asi zvotokona moyo. Idi ndirindoga ndatokundika saka chitodzika ngoni.. Ndakavatadzireiko, nhai ndaka tadzeiko zvovokoniwa kana kurara vachindirongera kuwa. Voita hukasha kunge rovambira kuda kundigon’ora nhova. Mazinzeve kumira setsuro kuda kunzwa kuti ndakoromoka. Dai murawo waibvuma vaitondiviga ndichifema. Haavana mufaroo, moyo yavo ine ruvengo varikuti zvese zvinotapira tapira dai zviri zvekwavo. Tetekera uvanzwe, verurimi rwunouraya varikuti zvese zvino chachira chachira(kuvava) ndizvo zvive zvekwedu.. Hondo yavo ndeya sauro iyi haizi kupera mufunge. Varikuti Davita ifa haumbopatonga ufunge. Havazive ndakasarudzwa ndakadirwa mafuta msoro. Hondo handirwe ini dzinorwiwa newekumusoro. Mukaona ndasimudza tsvimbo munotaparara mose.. Babaa Emanuwere, dzikaka Emanuwere kaa, ndakumbira Manuwere kaa x6.. Kana uri muti chingokwira unyerere sa Zakeo, ukavaudza vanoutema votogobora midzi. Ndivo vanofona vachiti makorokoto nekuuya nezvipo, izvo kukandira makoko mudziva kuda kukuita husavi. Havasi vaeni avo ngwarira unoparara hezekaya, vatotumwawo na Mambo bherodhaki, varikubva bhabhirona. Kukupuruzira handi kukuda, bvunza Samusoni, Varikutishanda nava firisiya inzwa Samusoni. Kana kutsvodwa handi kudiwa, bvunva Manuwere, vapihwa mari kuti urovererwe bvunza Manuwere. Saka ndongovimba nashe vanovhura makungwa, Zvaoma baba vanovhura makungwa. Rega ndingovimba nashe vanodzimura mota, vandikande baba vanodzimura moto. Ndana Nebukadhineza vandivesera moto, vandikande baba chindidzimira moto

 

 

 

 

Mambo Dhuterere – Kurira mkundi Official Audio

 

Chinondi vhiringa hutano panyika dzino kurangarira, kuti neramangwana ndichazoveiko. Ndinotomborara msango ndichingoshanda se ndiri nhapwa, ramangwa rijeke. Shungu dzemoyo dzichingoti dai vapwere vaseva muto varegere kuchiva vavakidzani. Nhamo haina tsiye nyoro kuti ndiseve kudikitira hakuna inofurira nedzivete. Hunzi ukatobuda ziya wawana dovi wasimukira sango rinopa waneta wadzungaira. Baba pose pandinoshanda vhangeri renyu ndiyo tariro, kuti zvandino gogodza ndichazarurirwa. Nyangwe vakapfiga musuwo ndinonopinda nekumbariro, ini kwandinoenda ndichakusvika. Pfimbi yerugare iripo handimboneti kufukunura, Jesu vakati tsvagai muchawana. Nazvo chandisinga rivare pandinosha kunyengetera. Kuti dururai zodzo, baba dururai, chese chandichabata, baba chinoda zodzo, basa randinoshanda haa rinoda zodzo. Kwese kwandichashava baba kunoda zodzo, nzira dzandichafamba haa dzinoda zodzo.. Bbaa dururai zodzo x3…… Hee denga rina Mwari anoti mukandikumbira kumbirai ndokupai. Ndini Mwari mumwe chete aikumbirwawo nana Solomon njere ndichivapa. Aburaima hwai dzese dziya mombe ne ngamera ndini ndakamupa. Samieri mai vake vanga vava kutonzi ngonwa Hana ndakamupa. Vanoshamisika vavakidzani chembere kuyamwisa Sara kunyamwisa. Kana zvikasa shamisa haasi Mwari, Mwari unototi ugobvunza sei. Mwari unototi ugobvunza seyiiiiii. Ndakazvinzwa makasimudzira Davita kubva kumakwai, makamuita Mambo waIsirairi. Neni ndinodzidana Ngoni dzigondizunza ndibve guruva, izongova nhoroondo ndava Mambo. Zvese zvamakavaitira vana Josefa ndinozviziva, zvekunotora nhapwa yova Mambo. Mukabata hupenyu hwangu inotofuma yava vhangeri kuti zvedi kuna Jaire anosimudza marombe. Jobo vamugadza mudhishi kutora zvese pfuma nevana, ndimi makamudzorera zvava double. Kana mukazvida wedenga rinotodoka ndava shoroma, ndava kutochengeta nemadzikoma. Mwaka usati wambopera ndichatofona ndichipembera, kuti huyai muone zvandaitirwa. Ndoti bye bye kunhamo usare mushe ndava kuenda, wanga wanyanyawo kundishungurudza. Zvekudya zvokunhongerer zvakatoperera kuna Razaro ini ndiropafadze kuti ndigoche. Baba vanondikomborera pandinobuda nepakudzoka, Ngoni dzazviramba nditande botso. Chese chandichabata tenzi nenyasha dzavo chicha bhuruma, kubhuruma se mudonzvo waAron

 

 

Mambo Dhuterere – Zvinonyadzisa Official Audio

 

Shuwa here wafuratira, Vana! Vanodanwa nemutupo wako kana riri shavi chimbonyengetera….. Vana kusuwa nyama kuseva neishwa. Asi muriko kubhawa murishoroma kugocha bhuru rese… Izwawo moyo kudzimba uri munhu wani, mkadzi wawasiira pwere wamupa mutoro sepa calvary… Pwere dzosaro gwesha mujinga maAmai, yodziriritira nhiyo sheshe iriyoga jongwe raendaa… Urikuzvigokera moto mumboni yeZiso, ndicho chinhu chinodzimba Ngoni misodzi ye pwere ikachururuka…. Rega kuzvi gokera moto mumboni yeZiso, ndichochinhu chinodzimba Ngoni mai vadzo pwere vaka gunun’una.. Shamhu yaucharohwa nayo adzika Mikairi, ine minzwa inodzura nyama usazoti vanegodo vandiroya… iiiii vavandudzeiwo jaire, Vanhukadzi vakasiirwa pweere jaire Nyangwe pavanobuda kuno reedza jaire Ngavabate gwaaya pwere dzirarame Asi kune varume vanoredzera kurera pfambi. Ngava bate nyoka nyamafingu igovakobora. Yuhwi mandinyadzisa mfunge Gurundoro, shuwa murume mkuru kutiza vana kuteera ponzii. Saka kana pakadaidzwa varume munodaira here, Gurundoro musadaire varume ndivo vaya vanoriritira mhuri. Vaari kukanga nyama vana Jezebero, munhenga munodonhe kupfambi asi pwere kumba dzichidya chidokohori. Kura muchinda rume hombarume pepukaa, kupfambi hakuna mapfihwa ikapera pfuma unodzingwa sembwa. Nzira yowofamba variko vazhinji vakamboifa, asi hakuna akakudzoka hanzi mberi kune bhinya rinodzura moyo. Ukangodziringa tsapfu watovhiringika, wavakutenge chimbwa mpengo kutosiya yese nyangwe neye rent. Gonya zingizi maruva haapere ayaa, chingotemha rimwe uise manyowa woridiridziraa. Gonya zingizi maruva haapere aya, rinobhuruma rawakasarudza ukaridiridzira. Worega kuisa mhuno yako mubindu revamwe, ukadaro unozonzwa kunge rako risiri kunhuwira. Rega kupomba unodzima mwenje, unozarura misuwo yekuti ma mhepo akushungurudzee. Ndiinzwe waifanira kuenda mberii, asi mukupomba mune madhimoni anoba chipoo, Handisi kunyepa kune nyoka huru igere mugungwa, Kana wango pomba inotora mwenje yokanda mudziva.. Variko vakadzi vakamirira kunza misha yemanwe Madzima, varikoo vazere muguta vakapihwa simba nenyoka mugungwa, vaone musi we svondo unoti ndamuwana magadharina, izvo ibere rine domba rinovhima chero mudanga mako, Ngiirozi dzakavaringa neZiso dzvukuu, dziine hukasha dzichi zuzuma kunge zindi remago, Shamu yavacharohwa nayo adzika Mikairi, ine minzwa inodzura nyama vachazoti vane godo vandiroya